Bericht aangaande de beperking van de aansprakelijkheid inzake reisgoed

 De aansprakelijkheid voor verlies, vertraging of beschadiging van reisgoed is beperkt tenzij vooraf een hogere waarde is aangegeven en de bijkomende toeslag betaald. Voor de meeste internationale reizen (met inbegrip van binnenlandse trajecten van internationale vluchten) is de aansprakelijkheid beperkt tot ongeveer U.S. $ 9.07 het pond (U.S. $ 20.00 per kilo) voor ingeschreven reisgoed en U.S. $ 400 per passagier voor niet ingeschreven reisgoed. Voor reizen volledig tussen twee punten in de V.S.A. eisen federale regels dat de aansprakelijkheidsbeperking inzake reisgoed van een vervoerder ten minste U.S. $ 2,500.00 bedraagt per passagier. Een hogere waarde mag aangegeven worden voor bepaalde types van voorwerpen. Sommige vervoerders nemen geen aansprakelijkheid op licht breekbare, aan bederf onderhevige of waardevolle voorwerpen. Bijkomende inlichtingen kunnen bij de vervoerders worden verkregen.

Mededeling:
Indien een reis wordt ondernomen met een eindbestemming of een tussenlanding in een ander land dan het land van vertrek, dan kan het vervoer van de passagiers onder de bepalingen vallen van de Conventie van Warschau, welke in het algemeen de aansprakelijkheid van de vervoerders in geval van dood of lichamelijk letsel alsmede in geval van verlies en beschadiging van bagage, beperkt. Zie eveneens “Advice to International Passengers on Limitation of Liability” en “Note of Baggage Liability Limitations”.

Voorwaarden van overeenkomst
1. In deze overeenkomst betekent, “reisbiljet” dit reis- en bagage-biljet, waarvan deze voorwaarden en de mededelingen deel uitmaken, “vervoerder” omvat alle luchtvervoerders, die de passagiers of zijn bagage krachtens deze overeenkomst vervoeren of op zich nemen te vervoeren; “CONVENTIE VAN WARSCHAU” betekent de Conventie tot het brengen van een eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, gesloten te Warschau op 12 oktober 1929, of genoemde Conventie als gewijzigd te Den Haag op 28 september 1955, al naar gelang een van beide van toepassing is.

2. Vervoer krachtens deze overeenkomst is onderworpen aan de regels en beperkingen betreffende aansprakelijkheid neergelegd in de Conventie van Warschau, tenzij zodanig vervoer niet “Internationaal vervoer” is in de zin van die Conventie.

3. Voorzover niet in strijd med het voorgaande, is het vervoer evenals andere diensten verricht door elke vervoerder onderworpen aan: (I) de hierin vermelde voorwaarden, (II) de toepasselijke tarieven, (III) de verversvoorwaarden en aanverwante voorschriften van de vervoerder, welke deel uitmaken van deze overeenkomst (en welke ter inzage liggen in de kantoren van de vervoerder), behalve bij vervoer tussen een plaats in de Verenigde Staten of Canada en een plaats daar buiten,
waarvoor de in die landen van kracht zijnde tarieven en vervoersvoorwaarden gelden.

4. De naam van de vervoerder mag afgekort worden op het reisbiljet; de volledige naam en afkorting is vermeld in de tarieven, vervoersvoorwaarden, voorschriften of dienstregelingen van de vervoerder; het adres van de vervoerder zal geacht worden te zijn de luchthaven van vertrek aangegeven naast de eerste afkorting van de naam van de vervoerder op het het reisbiljet, de overeengekomen landingsplaatsen zijn de plaatsen aangegeven op dit reisbiljet of vermeld in de dienstregelingen van de vervoerder als de voor een route vastgestelde landingsplaatsen; vervoer krachtens deze overenkomst door verschillende opeenvolgende vervoerders te bewerkstelligen, wordt geacht een enkel vervoer te vormen.

5. Een luchtvervoerder die een reisbiljet uitgeeft voor vervoer op de lijen van een andere luchtvervoerder, doet zulks slechts als diens agent.

6. Elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van de vervoerders zal van toepassing zijn op en ten goede komen aan agenten, bedienden en vertegenwoordigers van de vervoerder, benevens op ieder wiens vliegtuig door de vervoerders wordt gebruikt voor vervoer, en op diens agenten, bedienden en vertegenwoordigers.

7. Geregistreerde bagage zal aan de houder van het bagagebiljet worden overhandigd. In geval van schade aan bagage bij internationaal verver dient een klacht schriftelijk bij de vervoerder te worden ingediend onmiddellijk na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst; bij vertraging dient de klacht te worden ingediend binnen 21 dagen na de dag waarop de bagage was afgeleverd. Zie de tarieven of vervoersvoorwaarden betreffende niet-internationaal vervoer.

8. Dit reisbiljet is geldig gedurende één jaar na de datum van uitgifte, tenzij anders is bepaald in dit reisbiljet of in de tarieven, vervoersvoorwaarden of desbetreffende voorschriften van de vervoerder. De prijs voor het vervoer krachtens deze overeenkomst kan voor de aanvang van het vervoer gewijzigd worden. De vervoerder is gerechtigd vervoer te weigeren als de toepasselijke prijs niet is betaald.

9. De vervoerder zal naar zijn beste vermogen trachten de passagier en de bagage met redelijke spoed te vervoeren. Tijden, vermeld in de dienstregelingen of elders worden niet gegarandeerd en maken geen deel uit van deze overeenkomst. De vervoerder is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving het vervoer te doen geschieden door andere vervoerders of met een ander vliegtuig en in geval van noodzaak de landingsplaatsen, vermeld op het reisbiljet, te veranderen of over te slaan. Reistijden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De vervoerder is niet aansprakelijk voor het ontbreken van aansluiting.

10. De passagier is verpflicht van overheidswege gegeven reisvoorschriften na te leven, uitreis-, inreis- en andere vereiste documente te tonen, en op het vliegveld te verschijnen op het tijdstip aangegeven door de vervoerder of, als geen tijdstip is aangegeven, tijdig genoeg om de uitreis-formaliteiten te kunnen vervullen.

11. Agenten, bedienden of vertegenwoordigers van de vervoerder zijn niet bevoegd enige bepaling van deze overeenkomst te wijzigen of terzijde te stellen.

De vervoerder kan weigeren een reiziger te vervoeren, indien de aanschaffing van het reisbiljet door de reiziger indruist tegen de toepasselijk wetten, de tarieven, vervoersvoorwaarden of voorschriften van de vervoerder.

Uitgegeven door de vervoerder waarvan de naam vermeld staat naast de woorden “Uitgegeven door” in het reis- en bagagebiljet.

Bericht aan internationale passagiers in verband met de beperking van de aansprakelijkheid

 Passagiers die een reis ondernemen waarvan de eindbestemming en een eventuele tussenlandingsplaats niet in het land van vertrek liggen, worden ervan in kennis gesteld dat de bepalingen van het verdrag, dat Conventie van Warschau wordt genoemd, toepasselijk kunnen zijn op de gehele reis, met inbegrip van de delen die volledig binnen het land van vertrek of dat van bestemming liggen. Met betrekking tot passagiers die een reis ondernemen naar of vanuit de Verenigde Staten van Noord Amerika of met een overeengekomen landing in dat land bepalen de Conventie alsmelde bepaalde bijzondere vervoersovereenkomsten vervat in de geldende tarieven, dat in geval van overlijden of lichamelijk letsel van passagiers, de aansprakelijkheid van bepaalde vervoerders die dergelijke bijzondere overeenkomsten ondertekend hebben, over het algemeen beperkt blijft tot de bewezen schade zulks tot een som van US $ 75.000 per passagier en dat de aldus beperkte aansprakelijkheid geenszins nalatigheid veronderstedt vanwege de vervoerders. Voor passagiers die reizen met een vervoerder die geen bijzondere overeenkomst ondertekend heeft, of die een reis ondernemen die niet naar de Verenigde Staten of er vandaan leidt dan wel een daar overeengekomen landing omvat, blijft de aansprakelijkheid van de vervoerder voor overlijden of lichamelijk letsel van passagiers in beginsel beperkt tot ongeveer US $ 10.000 of US $ 20.000.

De namen van de vervoerders die dergelijke bijzondere overeenkomsten ondertekend hebben, zijn te verkrijgen in alle verkoopkantoren van die vervoerders en kunnen op aanvraag worden ingezien.

Bijkomende dekking kan verkregen worden door een particuliere verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheidsbeperkingen van de vervoerders vastgesteld door de Conventie van Warschau of door de genoemde bijzondere vervoercontracten gelden niet voor die verzekeringen. Verdere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de luchtvaartmaatschappij of de vertegenwoordiger van uw verzekeringsmaatschappij.

Noot:
In de bovengenoemde aansprakelijkheidslimiet van US $ 75.000 zijn advocaats- en gerechtskosten begrepen. Indien echter in het land waar de klacht wordt voorgelegd de wet sommige erelonen en gerechtskosten afzonderlijk toewijst, dan wordt de limiet vastgesteld op US $ 58.000 erelonen en gerechtskosten niet inbegrepen

Bericht:
Als u een reis onderneemt waarvan de bestemming of een tussenlandingsplaats niet in het land van vertrek ligt, kan de Conventie van Warschau de aansprakelijkheid van al de luchtvaartmaatschappijen regelen die betrokken zijn bij uw reis, met inbegrip van al de delen die volledig binnen één land liggen. In geval van overlijden of lichamelijk letsel alsook in geval van verlies, vertraging of beschadiging van bagage wordt de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen door deze Conventie beperkt.

Verscheidene luchtvaartmaatschappijen, alsook de vervoerders binnen de Europese Gemeenschap, hebben de beperkingen van de Conventie van Warschau inzake lichamelijk letsel of dood naast zich gelegd. Ze hebben ook afstand gedaan om als verdediging het feit in te roepen dat ze al de nodige maatregelen genomen hebben om de schade te voorkomen inzake de eerste schijf van 100 000 Speciale Trekkingsrechten. Bovendien zullen verscheidene vervoerders in geval van lichamelijk letsel of overlijden een voorschot betalen aan de persoon die recht heeft op een vergoeding om tegemoet te komen aan onmiddellijke financiële behoeftes al naar gelang de geleden ontbering. De luchtvaartmaatschappijen binnen de Europese Gemeenschap verrichten dergelijke betalingen overeenkomstig de wetgeving van de Europese Gemeenschap. Andere luchtvaartmaatschappijen kunnen andere bepalingen hanteren.

1.Mededeling gedaan overeenkomstig artikel 6.1 van de Verordening (EG) nr. 2027/97 )

Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor passagiers en hun bagage
Deze informatieve kennisgeving geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsregels die luchtvaartmaatschappijen van de Gemeenschap overeenkomstig de EG-wetgeving en het Verdrag van Montreal toepassen.

Schadeloosstelling bij overlijden of letsel
De aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van passagiers is niet door financiële limieten beperkt. Voor schade tot 113100 bijzondere trekkingsrechten kan de luchtvaartmaatschappij vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten. Boven dat bedrag kan ze zich tegen een vordering verzetten als ze het bewijs kan leveren dat ze niet nalatig is geweest of anderszins in gebreke is gebleven.

Voorschotten
Als een passagier gewond raakt of om het leven komt, moet de luchtvaartmaatschappij binnen 15 dagen nadat de schadevergoedingsgerechtigde geïdentificeerd is, een voorschot uitbetalen om aan de onmiddellijke economische behoeften tegemoet te komen. In geval van overlijden kan het voorschot niet minder dan 16000 bijzondere trekkingsrechten bedragen.

Vertraging van passagiers
In geval van vertraging van passagiers is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van passagiers is beperkt tot 4694 bijzondere trekkingsrechten.

Vertraging van bagage
In geval van vertraging van bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor schade die ontstaat, tenzij zij alle redelijke maatregelen getroffen heeft om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid verkeerde om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid voor vertraging van bagage is beperkt tot 1131 bijzondere trekkingsrechten.

Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage
De luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot een maximum van 1131 bijzondere trekkingsrechten. Wanneer het aangegeven bagage betreft, is de maatschappij ook aansprakelijk indien zij niet in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is de luchtvaartmaatschappij slechts aansprakelijk als zij in gebreke is gebleven.

Hogere limieten voor bagage
Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien de passagier voordat hij aan boord is gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en een aanvullende vergoeding heeft betaald.

Klachten over bagage
Als de bagage beschadigd, vertraagd, vermist of vernietigd is, moet de passagier zo spoedig mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij een schriftelijke klacht indienen. In geval van beschadiging van aangegeven bagage moet de passagier binnen zeven dagen een schriftelijke klacht indienen en in geval van vertraging van aangegeven bagage binnen 21 dagen na de datum waarop de bagage tot zijn beschikking is gesteld.

Aansprakelijkheid van de contractuele vervoerder en die van de feitelijke vervoerder
Als de luchtvaartmaatschappij die de vlucht verzorgt niet dezelfde is als de maatschappij waarmee het vervoerscontract is gesloten, heeft de passagier het recht een klacht of een vordering tot schadeloosstelling aan elk van beide maatschappijen te richten. Indien de naam of code van een luchtvaartmaatschappij op het ticket staat, is die maatschappij de vervoerder waarmee het vervoerscontract is gesloten.

Termijn voor gerechtelijke procedure
Een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van schadeloosstelling moet worden aangevangen binnen twee jaar na het tijdstip van aankomst van het vliegtuig of het tijdstip waarop het vliegtuig had moeten aankomen.

Grondslag voor de kennisgeving
Grondslag voor deze regels is het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, dat in de Gemeenschap wordt uitgevoerd door Verordening (EG) nr. 2027/97 (gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002) en de nationale wetgeving van de lidstaten.

2. Mededeling in het kader van Verordening EG nr. 261/2004
a) De reiziger / passagier dient zich minstens twee uur (drie uur voor exotische vakanties) voorafgaand aan de geplande vertrektijd van de vlucht aan de incheckbalie van de betrokken luchthaven te melden.

b) Indien de reiziger / passagier niet tot zijn vlucht wordt toegelaten, of indien deze is geannuleerd of voor minstens twee uur is vertraagd, kan hij bij de incheckbalie of bij de boarding gate om de tekst vragen waarin zijn rechten vermeld staan, met name met betrekking tot compensatie en bijstand.

3. Mededeling in het kader van Verordening EG nr. 2111/2005
a) De reiziger / passagier wordt hierbij gewezen op het bestaan van een communautaire lijst bevattende luchtvaartmaatschappijen die een exploitatieverbod hebben opgelegd gekregen. Deze lijst kan worden geraadpleegd op de volgende website: http://ec.europa.eu/transport/air-ban.

b) De reiziger / passagier wordt er hierbij tevens op gewezen dat Thomas Cook, als touroperator, gehouden is hem in te lichten over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij. In principe dient dit te gebeuren op het ogenblik van reservatie.

Evenwel volstaat het, indien de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij op het moment van de reservatie niet is gekend, dat de touroperator de reiziger / passagier in kennis stelt van de naam van de maatschappij(en) die waarschijnlijk als exploiterende luchtvaartmaatschappij zullen optreden.

Gelet op het bovenstaande stelt Thomas Cook, gezien zij als touroperator de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij op het moment van de reservatie niet kent, de reiziger / passagier hierbij in kennis dat voor de uitvoering van zijn vlucht waarschijnlijk één van de volgende exploiterende luchtvaartmaatschappijen zal optreden: Alitalia, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Easyjet, Iberia, Lufthansa, Swiss, Thomas Cook Airlines Belgium en Vueling

De reiziger / passagier zal dan van de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij worden ingelicht van zodra deze bekend is. Ook indien zich een verandering zou voordoen in de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij(en) zullen de nodige maatregelen worden genomen opdat de reiziger / passagier zo spoedig mogelijk van de verandering in kennis zou worden gesteld.